Lejekontrakt

Det bekræftes hermed, at Hoppeborg/slush-ice/popcorn er udlejet til:

Arrangør:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr. og by:
Tlf.nr.:
Lejepris u. opsyn:
Transport:
I alt kr.
Leveringstid/sted:
Afhentningstid/sted:

Hoppeborgen udlejes på følgende betingelser:
1. Lejen indbefatter HOPPEBORG + BLÆSER + REB + PLØKKER + KABELRULLE + UNDERLAG, Strømforbrug 220 V/12 -14 amp, på separat fase – alm. fladt hanstik er påmonteret. Stikkontakt skal være inden for 30 meters afstand fra opstillings-stedet. De pågældende effekter skal tilbageleveres uskadte ved lejemålets ophør.

2. Ved lejemålets indgåelse aftales det, om hoppeborgen leveres af udlejer/sendes med post eller fragtmand, eller afhentes af lejer. Ved levering og forsendelse beregnes betaling herfor. Forsendelse med post/fragtmand er kun mulig i de tilfælde, hvor aktiviteten ikke er udlejet til anden side umiddelbart før og/eller efter ovennævnte lejemål.

3. Ved forsinkelse i forbindelse med lejers returnering af lejet materiel, tillægges den i prislisten anførte dagspris pr. dag, indtil det lejede er udlejer i hænde. Ved levering/opstilling/nedtagning/afhentning af udlejer, stiller lejer to personer til rådighed.

4. Ved mindre forsinkelser (max 1 time) i forbindelse med udlejers levering/afhentning af lejede effekter, gives der ingen dekort i den aftalte lejepris, når årsagen er trafikale forhold, uforudsigelige uheld m.m.

5. Lejer forpligter sig til, at en voksen person holder opsyn med hoppeborgen Det påhviler denne person, at ingen af de, der benytter hoppeborgen har fodtøj på, og at hoppeborgen er forsvarlig fastgjort med reb/pløkker, eller på anden vis er forsvarligt forankret.

6. Det er lejers ansvar, at opsynspersonalet er informeret om korrekt betjening af det lejede materiel jvf. kontrakt og evt. betjeningsvejledning.

7. Ønsker lejer opsyn med hoppeborgen, aftales det på forhånd, og udlejer beregner betaling herfor.

8. Lejer foretager kontrol af det lejede før ibrugtagning og kontakter straks udlejer, såfremt det lejede ikke fungerer optimalt. Ved evt. problemer med det lejede, kontaktes udlejer også straks.

9. Der gives ingen dekort på aftalt lejepris, hvis der under lejemålet opstår materielle skader, eller hvis der er tale om utilstrækkelig strømforsyning,

10. Udlejer er ikke forpligtet til at godtgøre ikke-aftalte udgifter, som lejer måtte påføre aktiviteten under lejemålet

11. Udlejer er ikke forpligtet til at foretage reparation eller udskiftning af det lejede materiel i lejeperioden.

12. Ved leje af hoppeborgen ud over en dag, er det lejers opgave at forestå sammenpakning af hoppeborgen hver aften, og sørge for, at den opbevares i aflåst lokale om natten.

13. Aktiviteten henstår for lejers regning og risiko i hele perioden, hvor den er i lejers besiddelse.

14. Hoppeborgen skal opbevares i aflåst lokale. Lejer hæfter selv for evt. skader o.l.

15. Lejer forestår, at brugere af aktiviteten oplyses om, at benyttelse heraf er på eget ansvar

16. Skader der sker på hoppeborgen, eller medfølgende materiel, dækkes af lejer. Reparationer vil blive udført umiddelbart efter lejemålets ophør, og dækkes af lejer efter regning.

17. Lejemålet kan ophæves af lejer, hvis der senest to måneder for lejemålets påbegyndelse foreligger en skriftlig meddelelse herom. Ved afbestilling erlægger lejer et fast beløb på kr. 1000,- pr. aftalt lejedag. Afbestilles aktiviteten med kortere varsel end to måneder fra lejemålets påbegyndelse, betales det i kontrakten anførte fulde beløb.

18. I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, havari eller anden form for force majeure, eller materielle skader, som betyder at hoppeborgen ikke kan leveres, er udlejer uden ansvar, så længe tilstanden varer og kan annullere lejemålet.

19. Betalingen er netto kontant ved lejemålets afslutning.

20. Lejer indhenter de fornødne tilladelser til hoppeborgens opstilling/brug.

Ballum, d. ___/___-200__
____________________________________
(Udlejer – Peter Gade)
By:____________________, d. ___/___-200__
____________________________________
(Lejer)

Lejemålet træder i kraft, når kontrakten er underskrevet af begge parter.
Lejer returnerer kontrakten i underskrevet stand til udlejer senest 8 dage efter modtagelsen.